Waterwinning drinkwater

Verlaten grondwaterwinning

Verlaten grondwaterwinningen

Wat als een waterwinning niet meer wordt gebruikt?

Zorg dragen voor het behoud van de kwaliteit van ons grondwater is een opdracht van elke gebruiker van een grondwaterwinning. Niet gebruikte, onzorgvuldig achtergelaten grondwaterwinningsputten vormen een belangrijke potentiële bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater. Verlaten putten die niet vakkundig met ondoorlatend materiaal zijn opgevuld kunnen immers ongewenst verontreinigd oppervlakte grondwater rechtstreeks naar diepere watervoerende lagen laten doordringen.

De Vlaamse overheid, LNE, Afdeling Water, dienst grondwater- en drinkwaterbeleid, verstrekt richtlijnen omtrent het opvullen van verlaten waterwinningen. We maken graag een voorstel voor het reglementair afdichten van een verlaten winning.

Methode van opvullen

Eerst verzamelen we alle bestaande informatie. Belangrijk is de boorstaat met daarin o.a. de verschillende doorboorde grondlagen, de boordiameter, de boordiepte, de aard en diameter van de stijgbuis en de filter, de grondwaterstand en de aanvullingen. Deze gegevens zijn echter niet altijd beschikbaar. Wij hebben als boorfirma gegevens van eventueel gelijkaardige boringen in de buurt of kunnen gegevens opvragen bij de geologische dienst. Gegevens over de pompuitrusting, exploitatiegegevens, vergunningen en meldingen kunnen eveneens nuttig zijn. We gaan ook de databank Ondergrond Vlaanderen na.

Met al deze gegevens kunnen we een opvulschema bepalen en een offerte opmaken. Vooraleer de put kan gevuld worden moet eerst de pomp met eventueel toebehoren verwijderd worden. Daarna wordt de put opgevuld met een cement / bentonietmengsel. Dit mengsel wordt onder druk geïnjecteerd doorheen de leiding die reikt tot aan de onderkant van de put en die geleidelijk naar boven wordt getrokken naarmate de aanvulling vordert. Wij leveren na de werken een attest af met de vermelding van de werkwijze van de opvulling.

Verlaten grondwaterwinning - opvulling